ἀγνωσίᾳ

- неведении

Лексема: ἀγνωσία


Номер Стронга: 56


Определения: 56, ἀγνωσία
незнание, невежество.


Словарь Дворецкого:

56: ἀγνωσία

ἀγνωσία
1) незнание, неведение
Пр.:ἀγνωσίᾳ τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — вследствие незнания чего-л.;
διὰ τέν ἀλλήλων ἀγνωσίαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — вследствие незнакомства друг с другом

2) неизвестность, безвестность, незнатность
Пр.:(πατέρων Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀγνωσίᾳ:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἀγνωσία


Перевод: ignorance


Открыть окно