διαφθοράν,

- гниение,

Лексема: διαφθορά


Номер Стронга: 1312


Определения: 1312, διαφΘορά
1. разрушение, тление, гниение; LXX: 07845 (שַׂחַת‎).


Словарь Дворецкого:

1312: διαφΘορά

δια-φθορά
1) разрушение, разорение
Пр.:(τῆς πόλεως Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
2) повреждение, обезображивание, порча
Пр.:(τῆς μορφῆς Эсхил (525/4-456 до н.э.))
3) уничтожение, истребление
Пр.:(πρὸς τοὺς βαρβάρους μέχρι διαφθορᾶς πολεμεῖν Платон (427-347 до н.э.))
Λαΐου διαφθοραί Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — убийство Лаия;
διαφθοραὴ ὀμμάτων Софокл (ок. 496-406 до н.э.) или δεργμάτων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — лишение зрения, ослепление

4) развращение, совращение
Пр.:(τῶν νέων Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
5) подкуп
Пр.:(διαφθοραὴ κριτῶν Аристотель (384-322 до н.э.))
6) порочность
Пр.:(τὰς ψυχὰς διαφθορᾶς ἀναπιμπλάναι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
7) тело, бросаемое на съедение
Пр.:(ἐφεῖναί τινα ἰχθύσιν διαφθοράν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ὕβρισμα καὴ διαφθοράν τινι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — на посмеяние и на растерзание кому-л.Морфологичский анализ слова διαφθοράν,:


Часть речи: Существительное


Лексема: διαφθορά


Перевод: destruction, decay, corruption


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно