γέροντες

- старцы

Лексема: γέρων


Номер Стронга: 1088


Определения: 1088, γέρων
старик, старец; син.4246 (πρεσβύτης).


Словарь Дворецкого:

1088: γέρων

γέρων
I
-οντος
1) старик, старец Гомер (X-IX вв. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Аристотель (384-322 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) старейшина Гомер (X-IX вв. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
II
2, gen. οντος
1) старый
Пр.:(σάκος Гомер (X-IX вв. до н.э.); ξένος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); λόγος Эсхил (525/4-456 до н.э.); ἵππος Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ἔλαφοι Аристотель (384-322 до н.э.); πέπλος Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))
2) старший
Пр.:(Ἀντίγονος γ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова γέροντες:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: γέρων


Перевод: aged


Открыть окно