ἄτιμοι

- бесславные

Лексема: ἄτιμος


Номер Стронга: 820


Определения: 820, ἄτιμος
бесчестный, бесславный, непочитаемый, неуважаемый, пренебрегаемый.


Словарь Дворецкого:

820: ἄτιμος

ἄ-τῑμος 2
1) малоценный, дешевый Диодор Сицилийский, I в. до н. э.
Пр.:ἀτιμότερον γενέσθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — подешеветь
2) неоплаченный, безвозмездный
Пр.:οἶκόν τινος ἄτιμον ἔδμεναι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — грабить чьё-л. состояние
3) безнаказанный
Пр.:(ἄτιμον μηδένα εἶναι μηδέποτε Платон (427-347 до н.э.))
4) неотмщенный
Пр.:οὐκ ἄτιμοι ἐκ θεῶν τεθνήξομεν (pl. = sing.) Эсхил (525/4-456 до н.э.) — боги не оставят мою смерть без отмщения
5) неуважаемый, непочитаемый, презираемый
Пр.:(τινι и ἔκ τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
6) недостойный, нестоящий
Пр.:(τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
χάρις οὐκ ἄ. πόνων Эсхил (525/4-456 до н.э.) — достойная трудов награда

7) юр. пораженный в правах Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.)
Пр.:ἄ. γερῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — лишенный особых прав или привилегий;
ἄ. τῆς πόλεως Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — лишенный гражданских прав

8) бесславный, позорный
Пр.:(μόρος Эсхил (525/4-456 до н.э.))
9) позорящий, постыдный
Пр.:(ἔργα, πληγή Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἄτιμοι:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄτιμος


Перевод: without honor, despised


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно