βιώσω·

- буду жить;

Лексема: βιόω


Номер Стронга: 980


Определения: 980, βιόω
жить, проводить жизнь.


Словарь Дворецкого:

980: βιόω

βιόω
1) тж. med. жить, проводить жизнь Гомер (X-IX вв. до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:οὐ πολλὸν χρόνον τινὰ βιοὺς ἀπέθανε Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — немного спустя он умер;
βίος ὃν βεβίωκας Демосфен (384-322 до н.э.) — жизнь, которую ты прожил;
τὰ βεβιωμένα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) Демосфен (384-322 до н.э.) — пережитое, прожитая жизнь;
τὸ μὲν ἐτελεύτησε, τὰ δε ἐβίωσεν Аристотель (384-322 до н.э.) — часть умерла, а часть выжила;
ὅθεν βιοῦται Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — средства, на которые он живет

2) aor. med. вернуть к жизни, спасти
Пр.:(σὺ γάρ μ΄ ἐβιώσαο Гомер (X-IX вв. до н.э.))Морфологичский анализ слова βιώσω·:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: βιόω


Перевод: to fare, have a lifestyle


Открыть окно