ἀλαζόνων,

- кичливых,

Лексема: ἀλαζών


Номер Стронга: 213


Определения: 213, ἀλαζών
хвастун, самохвал, гордец; син.5197 (ὑβριστής), 5244 (ὑπερήφανος);
213 (ἀλαζών) подчеркивает словесное превозношение перед другими, а 5244 (ὑπερήφανος) говорит о внутреннем превозношении над другими;
5197 (ὑβριστής) говорит о наглом притеснении других ради удовлетворения собственных интересов.


Словарь Дворецкого:

213: ἀλαζών

ἀλᾱζών
I
-όνος adj. хвастливый, кичливый, заносчивый
Пр.:(λόγοι Платон (427-347 до н.э.); γυνή, перен. στάχυς κενὸς καὴ ἀ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
II
-όνος хвастун, пустохвал, шарлатан Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀλαζόνων,:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀλαζών


Перевод: a braggart


Открыть окно