διώρυξεν

- Подкапал

Лексема: διορύσσω


Номер Стронга: 1358


Определения: 1358, διορύσσω
прокапывать, подкапывать; в то время дома в Палестине строились из высушенных солнцем глиняных кирпичей, поэтому их легко было прокопать или проломать.


Словарь Дворецкого:

1358: διορύσσω

δι-ορύσσω
атт. διορύττω
1) прокапывать, прорывать
Пр.:(τάφρον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — in tmesi; τὸν Ἄθω Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.); τέν κατὰ τέν θάλατταν χώραν Аристотель (384-322 до н.э.); Χερρόννησον Демосфен (384-322 до н.э.))
2) вести подкоп, проламывать
Пр.:(τοῖχον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.))
3) раскапывать, разрывать
Пр.:(τάφος διωρορυγμένος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) вскрывать
Пр.:(ἐπιστόλια ἀλλότρια Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) закапывать, зарывать
Пр.:(ἐπὴ τιμωρίᾳ διωρυγμένος Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
6) подкапывать, подрывать, разрушать
Пр.:(διορύξαι πράγματα Демосфен (384-322 до н.э.))
διωρορυγμένος δωροδοκίᾳ Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — подкупленный

7) перен. раскапывать, разведывать
Пр.:(τὰ βουλευόμενα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἐπιστόλια ἀλλότρια δ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — вскрывать чужие письмаМорфологичский анализ слова διώρυξεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διορύσσω


Перевод: to dig through, undermine, break in


Открыть окно