διανοεῖται

- размышляет

Лексема: διανοέομαι


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова διανοεῖται:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διανοέομαι


Перевод: to intend


Открыть окно