ἀνελεήμονες

- безжалостные

Лексема: ἀνελεήμων


Номер Стронга: 415


Определения: 415, ἀνελεήμων
безжалостный, немилостивый, немилосердный; LXX: 0393 (אַכְזָר‎).


Словарь Дворецкого:

415: ἀνελεήμων

ἀν-ελεήμων 2, gen. ονος безжалостный, немилосердный Аристотель (384-322 до н.э.), Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀνελεήμονες:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀνελεήμων


Перевод: merciless


Открыть окно