βαλλαντίῳ,

- мешке,

Лексема: βαλλάντιον


Номер Стронга: 905


Определения: 905, βαλλάντιον
мешок илисумка для денег, кошелек.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова βαλλαντίῳ,:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Средний


Лексема: βαλλάντιον


Перевод: a purse


Открыть окно