ἀνοίξει;

- откроет?

Лексема: ἄνοιξις


Номер Стронга: 457


Определения: 457, ἄνοιξις
открывание, отпирание.


Словарь Дворецкого:

457: ἄνοιξις

ἄν-οιξις -εως открывание, отпирание
Пр.:(πυλῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.); χειλῶν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀνοίξει;:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἄνοιξις


Перевод: the act of opening


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно