ἀναφανεῖταί

- явится

Лексема: ἀναφαίνω


Номер Стронга: 398


Определения: 398, ἀναφαίνω
видеть; страд.(по)являться, показываться, открываться.


Словарь Дворецкого:

398: ἀναφαίνω

ἀνα-φαίνω
поэт. ἀμφαίνω (fut. ἀναφᾰνῶ и ἀναφᾱνῶ, aor. ἀνέφηνα)
1) зажигать
Пр.:(ξύλα Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἄστρα ἐν τῇ νυκτί Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) показывать, обнаруживать Пр.:(ποδῶν ἀρετήν Гомер (X-IX вв. до н.э.)) ; pass. показываться, появляться
Пр.:(ἀνεφαίνετο πατρὴς ἄρουρα Гомер (X-IX вв. до н.э.)) или быть очевидным
ἀναφαινόμεθα σεσωσμένοι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — ясно, что мы спасены

3) открывать, разъяснять
Пр.:(θεοπροπίας Δαναοῖσι Гомер (X-IX вв. до н.э.); οὐ δεδειγμένα Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἀναφανέντες τέν Κύπρον Новый Завет — когда (мы) завидели Кипр, т.е. когда показался Кипр

4) произносить
Пр.:(ἐπεσβολίας Гомер (X-IX вв. до н.э.))
5) издавать
Пр.:(βοάν Эсхил (525/4-456 до н.э.))
6) провозглашать, объявлять
Пр.:(τινά τινα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
7) (по)рождать, производить
Пр.:(ὄφιας πολλούς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
8) (по)являться
Пр.:νεωστὴ ἀναπεφηνός Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — недавно возникший;
οὐ θύων τισὴ καινοῖς δαίμοσιν ἀναπέφηνα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), — никто не видел, чтобы я приносил жертвы новым богам

9) прославлять, возвеличивать
Пр.:(πόλιν ἁμίλλαις Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀναφανεῖταί:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀναφαίνω


Перевод: to shine up, sight


Открыть окно