ἀναλάμψει

- снова воссияет

Лексема: ἀναλάμπω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀναλάμψει:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀναλάμπω


Перевод: to flare up


Открыть окно