δεινῶς

- тяжело

Лексема: δεινῶς


Номер Стронга: 1171


Определения: 1171, δεινῶς
страшно, ужасно, тяжело, жестоко, сильно, сурово.


Словарь Дворецкого:

1171: δεινῶς

δεινῶς
1) страшно, ужасно; тяжело
Пр.:δ. φέρειν τινός Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — прийти в отчаяние от чего-л.;
δ. δ΄ ἔχει μοι ταῦτα τολμῆσαι, δ. δὲ καὴ μή Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — мне одинаково тяжело и решиться на это, и отказаться от этого;
δ. ἔχειν τῇ ἐνδείᾳ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — терпеть страшную нужду;
δ. διατεθῆναι τυπτόμενος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — быть жестоко избитым

2) чрезвычайно, крайне
Пр.:(συνταραχθῆναι πρός τι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
δ. μέλας Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — совершенно черного цвета;
δ. ἄνυδρος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — совершенно безводный;
δ. εἶναι ἐν φυλακῇσι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — неусыпно нести стражуМорфологичский анализ слова δεινῶς:


Часть речи: Наречие


Лексема: δεινῶς


Перевод: vehemently, terribly


Открыть окно