ἀτιμίας

- бесчестия

Лексема: ἀτιμία


Номер Стронга: 819


Определения: 819, ἀτιμία
бесчестье, бесславие, стыд, уничижение, пренебрежение, непочитание; LXX: 03639 (כְּלִמָּה‎), 07036 (קָלוֹן‎).


Словарь Дворецкого:

819: ἀτιμία

ἀ-τῑμία эп.-ион. ἀτῑμίη тж. pl.
1) непочитание, неуважение, пренебрежение, презрение, тж. бесславие
Пр.:(ἀτιμίῃσίν τινα ἰάλλειν Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἀτιμίην προστιθέναι τινί Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἐν ἀτιμίᾳ ἔχειν τινά Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἀ. ἐσθημάτων Эсхил (525/4-456 до н.э.) — жалкое рубище

2) (в Афинах) юр. бесчестие, лишение прав гражданского состояния
Пр.:(χρήμασι καὴ ἀτιμίᾳ ζημιοῦσθαι Платон (427-347 до н.э.); ἀτιμίαι ἀνελεύθεροι Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀτιμίας:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀτιμία


Перевод: disgrace, dishonor


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно