ἀνακύψαι,

- поднять голову,

Лексема: ἀνακύπτω


Номер Стронга: 352


Определения: 352, ἀνακύπτω
(при)подниматься, выпрямляться, воспрянуть, восклоняться.


Словарь Дворецкого:

352: ἀνακύπτω

ἀνα-κύπτω
Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) тж. ἀγκύπτω
1) подниматься над поверхностью, высовываться
Пр.:(ἐκ τῆς θαλάσσης, μέχρι τοῦ αὐχένος Платон (427-347 до н.э.))
ἀνακύψαι εἴς τι Платон (427-347 до н.э.) — подняться до чего-л.

2) (высоко) поднимать голову
Пр.:(ἐλευθερωθεὴς ἀνέκυψε, sc. δῆμος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); πρὸς τὸν Δία Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἵππος ἀνακεκυφώς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
θεώμενός τι ἀνακύπτων Платон (427-347 до н.э.) — заглядевшийся на что-л. закинувши голову

3) возникать, появляться, обнаруживаться
Пр.:(παρά τινι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) и ἔν τινι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ᾔδη ὅτι ἐξ αὐτῶν καλόν τι ἀνακύψοι Платон (427-347 до н.э.) — я предвидел, что из этого выйдет нечто хорошее

4) выходить из трудного положения, приходить в себя, оправляться
Пр.:ἀνέκυψα ἀκούσας, ὅτι … Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — я воспрянул духом, услышав, что …;
τὰ τῶν Καρχηδονίων ἀνέκυψε Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — дела карфагенян поправилисьМорфологичский анализ слова ἀνακύψαι,:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνακύπτω


Перевод: I raise myself, look up


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Открыть окно