ἀνεξιχνίαστα,

- неисповедимые,

Лексема: ἀνεξιχνίαστος


Номер Стронга: 421


Определения: 421, ἀνεξιχνίαστος
неисследимый, непостижимый.


Словарь Дворецкого:

421: ἀνεξιχνίαστος

ἀν-εξιχνίαστος 2
не поддающийся исследованию, неисповедимый
Пр.:(ὁδοὴ θεοῦ Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀνεξιχνίαστα,:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: ἀνεξιχνίαστος


Перевод: untraceable, unfathomable


Открыть окно