ἀνεζωπύρησεν

- ожил

Лексема: ἀναζωπυρέω


Номер Стронга: 329


Определения: 329, ἀναζωπυρέω
1. перех.(вновь) зажигать, разжигать;
2. неперех.зажигаться, разгораться.


Словарь Дворецкого:

329: ἀναζωπυρέω

ἀνα-ζωπῠρέω
1) вновь зажигать, возвращать к жизни, оживлять, воскрешать Пр.:(θερμῷ τὸ θερμόν Аристотель (384-322 до н.э.); νείκη νέα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — in tmesi; μαραινομένην τέν δύναμιν Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ἐπιθυμίαν Лукиан (ок. 120 — ок. 190)) ; pass. оживать, воскрешать Платон (427-347 до н.э.)
Пр.:τὰ τῶν Θηβαίων ἀνεζωπυρεῖτο Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — положение фиванцев улучшилось, фиванцы воспрянули духом
2) оживать, воскресать
Пр.:(πόλις ἀναζωπυροῦσα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀνεζωπύρησεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀναζωπυρέω


Перевод: to rekindle


Открыть окно