γεμίσατε

- наполните

Лексема: γεμίζω


Номер Стронга: 1072


Определения: 1072, γεμίζω
наполнять, нагружать.


Словарь Дворецкого:

1072: γεμίζω

γεμίζω
1) нагружать
Пр.:(ὁλκάδα κληματίδων Лисий (ок. 445-380 до н.э.); πλοῖα χρημάτων Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ναῦν ξύλων Демосфен (384-322 до н.э.) и στρατιωτῶν Полибий (ок. 200-120 до н.э.); ναῦς γεγεμισμένη Демосфен (384-322 до н.э.))
μέλισσαι γεμισθεῖσαι Аристотель (384-322 до н.э.) — нагруженные (добычей) пчелы

2) наполнять
Пр.:(λέβητας σποδοῦ Эсхил (525/4-456 до н.э.))
γεμισθεὴς ποτὴ σέλμα γαστρὸς ἄκρας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — наевшийся до отвала;
οἶνον ὑπὸ φρένα γεμισθείς «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм — полный мыслей о винеМорфологичский анализ слова γεμίσατε:


Часть речи: Глагол


Лексема: γεμίζω


Перевод: I fill, load


Лицо: 2-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Повелительное (impv)


Число: Множественное


Открыть окно