διδασκάλῳ

- наставнику

Лексема: διδάσκαλος


Номер Стронга: 1320


Определения: 1320, διδάσκαλος
учитель, преподаватель, наставник.


Словарь Дворецкого:

1320: διδάσκαλος

διδάσκᾰλος и
1) учитель(ница), преподаватель(ница), наставник (наставница)
Пр.:(μαντείης Гомеровские гимны, X-IX вв.; τέχνης πάσης βροτοῖς Эсхил (525/4-456 до н.э.))
δ. οὐδενὸς πώποτ΄ ἐγενόμην Платон (427-347 до н.э.) — я никогда не был ничьим учителем;
εἰς διδασκάλων или διδασκάλου (sc. οἶκον) Платон (427-347 до н.э.) — в школу;
ἐν διδασκάλων (sc. οἶκῳ) Платон (427-347 до н.э.) — в школе;
(ἐκ) διδασκάλων (sc. οῖκου) Платон (427-347 до н.э.) — из школы

2) театр. (тж. χοροῦ δ.) постановщик, преимущ. тж. автор трагедий, поэт
Пр.:(πάντες ἐσμὲν οἱ διδάσκαλοι Μουσάων θεράποντες Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))Морфологичский анализ слова διδασκάλῳ:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: διδάσκαλος


Перевод: a teacher


Открыть окно