ἀρετὰς

- славы

Лексема: ἀρετή


Номер Стронга: 703


Определения: 703, ἀρετή
(нравственное) совершенство, превосходные качества, добродетель, благородство; LXX: 01935 (הוֹד‎), 08416 (תְּהִלָּה‎).


Словарь Дворецкого:

703: ἀρετή

ἀρετή
Эсхил (525/4-456 до н.э.) — in crasi ἁρετή (ᾰ)
1) доблесть, храбрость, мужество
Пр.:(ἀνδρῶν Гомер (X-IX вв. до н.э.); Θεμιστοκλέος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἀ. πολεμική Аристотель (384-322 до н.э.))
2) превосходные качества, отличные свойства, сила, мощь
Пр.:(ποδῶν Гомер (X-IX вв. до н.э.); ζῴου Платон (427-347 до н.э.))
3) крепость, бодрость Пр.:(σώματος Платон (427-347 до н.э.)) ; сила, острота
Пр.:(ὀφθαλμῶν καὴ ὤτων Платон (427-347 до н.э.))
4) плодородие или пригодность
Пр.:(γῆς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); πεδίων Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
5) красота, великолепие Пр.:(σκεύους καὴ πράξεως Платон (427-347 до н.э.)) ; благородство, величие
Пр.:(γενναίων πόνων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
6) pl. славные деяния, подвиги
Пр.:(ἀρεταὰς ἀποδείκνυσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) или πράσσειν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
7) высокое мастерство, умение, искусство
Пр.:(κυβερνητική Платон (427-347 до н.э.))
8) слава, честь
Пр.:(ἀθάνατον ἀρετέν ἔχειν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
9) заслуга
Пр.:(εἴς τινα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и περί τινα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
10) нравственное совершенство, добродетель
Пр.:(δικαιοσύνη καὴ ἀ. Платон (427-347 до н.э.); ἀρεταὴ διανοητικαί Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀρετὰς:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀρετή


Перевод: virtue, moral excellence, perfection


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно