βεβαίᾳ

- прочно

Лексема: βέβαιος


Номер Стронга: 949


Определения: 949, βέβαιος
крепкий, прочный, твердый; перен.верный, надежный, уверенный, непреложный, достоверный.


Словарь Дворецкого:

949: βέβαιος

βέβαιος 2 и 3
1) крепкий, прочный, надежный
Пр.:(κρύσταλλος Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ὄχημα Платон (427-347 до н.э.); εἰρήνη Исократ (436-338 до н.э.))
2) неизменный верный
Пр.:(φίλος Эсхил (525/4-456 до н.э.); φιλία Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); σύμμαχος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) достоверный, несомненный
Пр.:(τέκμαρ Эсхил (525/4-456 до н.э.); ψῆφος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); κίνδυνος Лисий (ок. 445-380 до н.э.); λόγος Платон (427-347 до н.э.); σημεῖον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) меткий
Пр.:(τόξευμα Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
5) уверенный (в себе)
Пр.:(φρόνημα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
6) безопасный
Пр.:(τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.))Морфологичский анализ слова βεβαίᾳ:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: βέβαιος


Перевод: firm, steadfast, enduring


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно