δογματισάτω

- да будет утверждено

Лексема: δογματίζω


Номер Стронга: 1379


Определения: 1379, δογματίζω
постановить, утверждать; страд. держаться постановления.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова δογματισάτω:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: δογματίζω


Перевод: to dogmatize, follow decrees (pass.)


Открыть окно