ἀγωγὴν

- поведение

Лексема: ἀγωγή


Номер Стронга: 72


Определения: 72, ἀγωγή
поведение, житие, образ жизни.


Словарь Дворецкого:

72: ἀγωγή

ἀγωγή
1) ведение (sc. τοῦ ἵππου Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) приведение
Пр.:– привод Эсхил (525/4-456 до н.э.) ἐς τοὺς ὀλίγους ἀ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — приведение в комиссию (для допроса)
3) передвигание, движение
Пр.:ἐναντία ἀ. Платон (427-347 до н.э.) — обратное движение;
αἱ ἀγωγαὴ τοῦ ποδός Платон (427-347 до н.э.) — (ритмические) движения ноги, т.е. правильное чередование стоп

4) увод, увоз (sc. τοῦ βασιλέως Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); sc. τοῦ Οἰδίποδος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
5) перевозка, доставка
Пр.:πρὸς τὰς ἀγωνὰς ὑποζυγίοις χρῆσθαι Платон (427-347 до н.э.) — пользоваться для перевозок вьючными животными
6) отъезд, поездка
Пр.:τέν ἀγωγέν διὰ τάχους ποιεῖσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), — ускорить свой отъезд
7) поход
Пр.:(αἱ πολεμικαὴ ἀγωγαί Платон (427-347 до н.э.))
ἐν ταῖς ἀγωγαῖς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — во время (военных) переходов

8) руководство, управление
Пр.:(τῆς πολιτείας Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
τέν ἀγωγέν ποιεῖσθαι τῶν πραγμάτων Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — заниматься государственными делами;
ἀ. τοῦ νόμου Платон (427-347 до н.э.) — руководство со стороны закона

9) воспитание, обучение
Пр.:(παίδων Платон (427-347 до н.э.); Λακωνικέ ἀ. Полибий (ок. 200-120 до н.э.); τῶν παρθένων ἀ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
10) поведение, образ жизни
Пр.:(τὸ ἦθος καὴ ἀ. Аристотель (384-322 до н.э.))
11) направление, метод Аристотель (384-322 до н.э.)
12) филос. направление, школа Секст Эмпирик (3 в. н.э.)
13) муз. система, лад
Пр.:( διθυραμβικέ ἀ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀγωγὴν:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἀγωγή


Перевод: leading


Открыть окно