ἄλλως

- по-другому

Лексема: ἄλλως


Номер Стронга: 247


Определения: 247, ἄλλως
по-иному, иначе.


Словарь Дворецкого:

247: ἄλλως

ἄλλως
1) по-иному, иначе
Пр.:οὕτως ἢ ἄ. πως Платон (427-347 до н.э.) — так или как-л. иначе
2) кроме того, а также
Пр.:ἄριστος και ἄ. φρονιμώτατος Платон (427-347 до н.э.) — лучший и, к тому же, мудрейший;
ἐπείπερ ἄ. εἰς Ἄργος κίεις Эсхил (525/4-456 до н.э.) — так как, между прочим, ты идешь в Аргос

3) впрочем
Пр.:ἄ. τε ἔγνωκα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — впрочем, узнал
4) вообще, только
Пр.:εἰ ἄ. βουλοίατο Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — если бы они вообще пожелали
5) ἄ. τε (καί) в особенности, особенно (же); в частности
Пр.:ἄ. τε καὴ τήνδε τέν ὥραν Платон (427-347 до н.э.) — особенно в такую пору;
ἄ. τε καὴ πολεμίων ἔμπροσθεν ὄντων Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — тем более, что противник был впереди

6) просто так, бесцельно, зря
Пр.:διδόναι ἄ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — отдавать даром;
οὗτος λόγος ἄ. πέπαισται Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — это вздорная болтовня;
τί ταῦτ΄ ἄ. ἐλέγχεις ; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — к чему эти твои праздные вопросы?;
εἴδωλον ἄ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — пустой призрак;
ἄ. λέγειν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — говорить зря;
οὐκ ἀριθμὸς ἄ., ἀλλ΄ ὑπέρτατοι Φρυγῶν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — не простая толпа, а цвет фригийцев;
τέν ἄ. (sc. ὁδόν) Платон (427-347 до н.э.) — бесцельно, бесполезноМорфологичский анализ слова ἄλλως:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἄλλως


Перевод: otherwise


Открыть окно