διεγγυῶμεν·

- отдаем в залог;

Лексема: διεγγυάω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова διεγγυῶμεν·:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Множественное


Лексема: διεγγυάω


Открыть окно