ἀνταπεδώκατε

- воздали

Лексема: ἀνταποδίδωμι


Номер Стронга: 467


Определения: 467, ἀνταποδίδωμι
воздавать, возмещать, (от)платить (назад), полностью возвращать; LXX: 07999 (שׂלם‎), 01580 (גּמל‎), 07725 (שׂוב‎).


Словарь Дворецкого:

467: ἀνταποδίδωμι

ἀντ-αποδίδωμι
1) платить, расплачиваться; воздавать, возмещать
Пр.:(ἀλλήλοις Аристотель (384-322 до н.э.))
οὐκ ἔχεν ἀνταποδοῦναι Война мышей и лягушек, «Batrachomyomachia», греческая героико-комическая поэма VI или V вв. до н. э. — не иметь, чем расплатиться;
ἀ. τὸ ὅμοιον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), τὸ ἴσον Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) или τέν ἴσην Аристотель (384-322 до н.э.) — платить той же монетой, воздавать тем же;
τροφεῖα ἀ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — возвращать стоимость воспитания;
ἀνταποδοῦναι ἀρετήν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — отнестись с тем же великодушием;
ἀ. τινί τι Платон (427-347 до н.э.) — по справедливости приписывать чему-л. что-л.

2) отвечать
Пр.:(τινί Платон (427-347 до н.э.))
ἀ. τέν κραυγήν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — отвечать криком на крик

3) соответствовать
Пр.:(τινί Платон (427-347 до н.э.))
ἀ. ἐπὴ θἄτερα Аристотель (384-322 до н.э.) — находиться во взаимном соответствии

4) взаимно передавать, подавать друг другу
Пр.:(τὸ σύνθημα ἀνταποδιδόμενον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνταπεδώκατε:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀνταποδίδωμι


Перевод: to repay


Открыть окно