βδέλυγμα

- мерзость

Лексема: βδέλυγμα


Номер Стронга: 946


Определения: 946, βδέλυγμα
мерзость, гнусность, скверна, гадость; LXX: 08441 (תּוֹעבָה‎), 08263 (שֶׂקץ‎).


Словарь Дворецкого:

946: βδέλυγμα

βδέλυγμα -ατος τό гнусность, мерзость
Пр.:(τὸ β. τῆς ἐρημώσεως Новый Завет)Морфологичский анализ слова βδέλυγμα:


Часть речи: Существительное


Лексема: βδέλυγμα


Перевод: an abominable thing, an accursed thing


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно