ἀριστᾶν.

- пообедать.

Лексема: ἀριστάω


Номер Стронга: 709


Определения: 709, ἀριστάω
1. завтракать;
2. обедать, полдничать, кушать.


Словарь Дворецкого:

709: ἀριστάω

ἀριστάω (ᾱρ, «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм ᾰρ) полдничать, завтракать Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм
Пр.:ἠριστηκὼς ἁπλοῦν ἄριστον Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — скромно позавтракавшийМорфологичский анализ слова ἀριστᾶν.:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Лексема: ἀριστάω


Перевод: to have breakfast


Открыть окно