βίου

- средств к жизни

Лексема: βίος


Номер Стронга: 979


Определения: 979, βίος
1. жизнь;
2. средство к жизни, пропитание, имение, достаток;
3. образ жизни; син. 2222 (ζωή).


Словарь Дворецкого:

979: βίος

βίος (ῐ)
1) жизнь
Пр.:ζώειν ἀγαθὸν βίον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — счастливо жить;
καθ΄ ἡμεραν β. Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) — повседневная жизнь;
βίον ἐκπνεῖν Эсхил (525/4-456 до н.э.) и τελευτᾶν Исократ (436-338 до н.э.) — закончить жизнь, умереть;
ἐπὴ τοῦ σοῦ βίου Платон (427-347 до н.э.) — в течение твоей жизни

2) образ жизни
Пр.:(νομαδικός, γεωργικός Аристотель (384-322 до н.э.))
3) средства к жизни
Пр.:(βίον ἔχειν ἀπὸ γεωργίας Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
βίον ποιεῖσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и κτᾶσθαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — добывать средства к жизни

4) свет, общество
Пр.:(ἐκκαθαίρειν τὸν βίον Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
οἱ ἀπὸ τοῦ βίου Секст Эмпирик (3 в. н.э.) — люди с мирскими интересами, практики

5) жизнеописание
Пр.:(βίοι παράλλελοι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова βίου:


Часть речи: Существительное


Лексема: βίος


Перевод: life, manner of life, livelihood


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно