δαπάνη

- деньги на расходы

Лексема: δαπάνη


Номер Стронга: 1160


Определения: 1160, δαπάνη
расход, трата, издержка.


Словарь Дворецкого:

1160: δαπάνη

δᾰπάνη дор. δᾰπάνα (πᾰ)
1) расходование, расход, трата Гесиод (IX в. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.)
Пр.:δ. или δαπάναι τινός Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) — расход чего-л. или на что-л.;
οἰκηΐη ἀνδρῶν δαπάνῃ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — со снаряженным на собственный счет войском;
κούφα δαπάνα νομίζειν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — нетрудно понять

2) деньги на расходы, средства
Пр.:(δαπάνην παρέχειν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); δαπάνας ἐξευρίσκειν Платон (427-347 до н.э.))
3) расточительность
Пр.:( ἐν τῇ φύσει δ. Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.)Морфологичский анализ слова δαπάνη:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: δαπάνη


Перевод: expense


Открыть окно