ἀργοῦν

- бездействие

Лексема: ἀργέω


Номер Стронга: 691


Определения: 691, ἀργέω
бездействовать, ничего не делать, быть праздным илиленивым, быть без успеха илирезультата.


Словарь Дворецкого:

691: ἀργέω

ἀργέω
1) ничего не делать, бездействовать Платон (427-347 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:γῆ ἀργοῦσα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — невозделанная земля
2) pass. не исполняться, находиться в пренебрежении
Пр.:(οὐδὲν ἀργεῖται τῶν πράττεσθαι δεομένων Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)) или быть бесплодным (αὕτη σκέψις οὐκ ἀργοῖτο Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀργοῦν:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний


Лексема: ἀργέω


Перевод: to be inactive


Открыть окно