ἠλλοτριοῦτο

- отстранился

Лексема: ἀλλοτριόω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἠλλοτριοῦτο:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀλλοτριόω


Перевод: to stay estranged


Открыть окно