ἄνεσιν,

- освобождение,

Лексема: ἄνεσις


Номер Стронга: 425


Определения: 425, ἄνεσις
облегчение, отдых, передышка, отрада; син.372 (ἀνάπαυσις).


Словарь Дворецкого:

425: ἄνεσις

ἄνεσις -εως
1) ослабление напряженности, отпускание
Пр.:(χορδῶν Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) облегчение, льгота
Пр.:(φορῶν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) ослабление, уменьшение, смягчение
Пр.:(κακῶν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); πυρετοῦ Аристотель (384-322 до н.э.); λύπης Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) передышка, отдых
Пр.:(τοῦ σώματος Аристотель (384-322 до н.э.); ἄ. καὴ σχολή Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
5) освобождение
Пр.:(λύσις καὴ ἄ. τῆς αἰσθήσεως Аристотель (384-322 до н.э.))
6) таяние
Пр.:(πάγων Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
7) распущенность, разнузданность
Пр.:(τῶν ἀνωφελῶν ἡδονῶν Платон (427-347 до н.э.); δούλων, γυναικῶν Аристотель (384-322 до н.э.); ἄ. τοῖς στρατιώταις ἐγγενομένη Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἄνεσιν,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἄνεσις


Перевод: relief, remission, indulgence, freedom, rest


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно