γενήματα

- плодов

Лексема: γέννημα


Номер Стронга: 1081


Определения: 1081, γέννημα
порождение, произведение, плод, отпрыск.


Словарь Дворецкого:

1081: γέννημα

γέννημα -ατος τό
1) дитя, отпрыск Софокл (ок. 496-406 до н.э.)
2) порождение, произведение, создание Платон (427-347 до н.э.)
Пр.:τῆς χώρας γεννήματα Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — произведения почвы
3) натура, характер
Пр.:(γ. ὠμόν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
4) производящее начало, источник, творец
Пр.:(ὁμοιωμάτων Платон (427-347 до н.э.))
5) произведение на свет, сотворение
Пр.:(τὰ Διὸς γεννήματα Эсхил (525/4-456 до н.э.))Морфологичский анализ слова γενήματα:


Часть речи: Существительное


Лексема: γένημα


Перевод: offspring, child, fruit


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно