ἀναλώσει

- пожрёт

Лексема: ἀναλίσκω


Номер Стронга: 355


Определения: 355, ἀναλίσκω
истреблять, уничтожать, губить, убивать; LXX: 0398 (אכל‎), 03617 (כָּלָה‎).


Словарь Дворецкого:

355: ἀναλίσκω

ἀναλίσκω, ἀνᾱλόω
(impf. ἀνήλισκον и ἀνήλουν или ἀνάλουν, fut. ἀνᾱλώσω, aor. ἀνήλωσα и ἀνάλωσα, pf. ἀνήλωκα и ἀνάλωκα; pass.: fut. ἀνᾱλωθήσομαι, aor. ἀνηλώθην и ἀνᾱλώθην, pf. ἀνήλωμαι и ἀνάλωμαι)
1) расходовать, тратить, употреблять
Пр.:(τρεῖς μνᾶς Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); χρήματα εἴς τινα и εἴς τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), ἐπί τινι Платон (427-347 до н.э.), πρός τι, ὑπέρ τινος и τινί Демосфен (384-322 до н.э.))
2) растрачивать, расточать, терять
Пр.:(ἔπη Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) и λόγους Демосфен (384-322 до н.э.); σώματα πολέμῳ Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἴδια Аристотель (384-322 до н.э.); χρόνον καὴ πόνον Платон (427-347 до н.э.); μάτην βίος ἀνάλωται Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) уничтожать, истреблять, губить, убивать
Пр.:(τινά Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Лисий (ок. 445-380 до н.э.); θηρία Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τὸ γήϊνον πᾶν γένος Платон (427-347 до н.э.))
οἱ ἀναλωθέντες Эсхил (525/4-456 до н.э.) — убитые;
ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — (некоторые из осажденных) покончили с собой кто как мог

4) исключать, устранять
Пр.:(ἀναλίσκεσθαι καὴ ἀποχωρίζεσθαι ἀπό τινος Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀναλώσει:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀναλίσκω


Перевод: to waste, consume


Открыть окно