αἰσχραὶ

- уродливые

Лексема: αἰσχρός


Номер Стронга: 150


Определения: 150, αἰσχρός
1. постыдный, позорный, гнусный;
2. непристойный;
3. безобразный, гадкий.


Словарь Дворецкого:

150: αἰσχρός

αἰσχρός 3 (compar. αἰσχίων, superl. αἴσχιστος)
1) безобразный, гадкий, уродливый
Пр.:(ἀνήρ Гомер (X-IX вв. до н.э.); παρθένος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); στόμα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
αἰ. τέν ὄψιν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — некрасивой наружности

2) позорный, постыдный, гнусный
Пр.:(ἔργον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); πράγματα Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἐν αἰσχρῷ θέσθαι τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — клеймить позором что-л.;
οὐτ΄ ἐπ΄ αἰσχροῖς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — не в ущерб чести

3) непристойный
Пр.:(ᾄσματα Демосфен (384-322 до н.э.))
αἰσχρὸν μηδὲν εἰπεῖν Платон (427-347 до н.э.) — не говорить ничего непристойного

4) оскорбительный или укоризненный
Пр.:(ἔπεα Гомер (X-IX вв. до н.э.))
5) неподходящий, неудобный
Пр.:(αἰ. πρός τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); καιρός Демосфен (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова αἰσχραὶ:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Женский


Лексема: αἰσχρός


Перевод: sordid, shameful, ugly


Открыть окно