γεωργούντων

- возделывающих

Лексема: γεωργέω


Номер Стронга: 1090


Определения: 1090, γεωργέω
возделывать (землю), обрабатывать.


Словарь Дворецкого:

1090: γεωργέω

γε-ωργέω
1) заниматься земледелием, быть земледельцем Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.)
Пр.:οἱ γεωργοῦντες Аристотель (384-322 до н.э.) — земледельцы
2) с.-х. возделывать, обрабатывать
Пр.:(νήσους Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἀγρόν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); γῆν Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
γεωργίαν γ. Аристотель (384-322 до н.э.) — заниматься земледелием

3) выращивать, разводить
Пр.:(γεωργούμενα φυτά Аристотель (384-322 до н.э.))
4) делать, творить
Пр.:γ. φιλίαν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — иметь друзей, дружить, хранить святость дружбы;
ταῦτα γεωργεῖ Демосфен (384-322 до н.э.) — вот чем он занимается

5) извлекать пользу
Пр.:(ἔκ τινος Демосфен (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова γεωργούντων:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: γεωργέω


Перевод: to farm


Открыть окно