βότρυες

- кисти

Лексема: βότρυς


Номер Стронга: 1009


Определения: 1009, βότρυς
гроздь, кисть винограда, виноград.


Словарь Дворецкого:

1009: βότρυς

βότρυς -υος Ботрий (город в Финикии) Полибий (ок. 200-120 до н.э.)Морфологичский анализ слова βότρυες:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: βότρυς


Перевод: a cluster


Открыть окно