διαδεχομένους,

- сменяющихся,

Лексема: διαδέχομαι


Номер Стронга: 1237


Определения: 1237, διαδέχομαι
наследовать, быть преемником, принимать от предшественника.


Словарь Дворецкого:

1237: διαδέχομαι

δια-δέχομαι
1) получать как преемник, принимать от предшественника, наследовать
Пр.:(τὸν πλοῦτον Лукиан (ок. 120 — ок. 190) и τέν ἀρχέν παρά τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
δ. τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и τινα Аристотель (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — наследовать кому-л., быть чьим-л. преемником;
διαδέξασθαί τινι τέν ναῦν Демосфен (384-322 до н.э.) — принять от кого-л. командование кораблем;
διαδεξόμενος τέν τέχνην Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — человек, которому можно будет поручить свое ремесло;
διαδεξάμενος στρατηγός Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — преемник в должности командующего;
οἱ διαδεξάμενοι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — наследники, преимущ. Александра Македонского, диадохи;
θηρῶσι διαδεχόμενοι, sc. τοῖς ἵπποις Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — они охотятся, сменяя лошадей;
εἶροι καὴ ζέφυροι διαδεχόμενοι συνεχεῖς ἀεὴ πνέουσιν Аристотель (384-322 до н.э.) — юго-восточные и западные ветры постоянно дуют, непосредственно сменяя друг друга;
νὺξ εἰσάγει καὴ νὺξ ἀπωθεῖ διαδεδεγμένη πόνον Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — одна ночь приносит страдание, другая в свою очередь гонит его;
διαδεξάμενοι ἔλεγον οἱ ἄγγελοι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — тогда выступили с речью послы;
ἔφη διαδεξάμενος τὸν λόγον Γλαύκων Платон (427-347 до н.э.) — сказал в свою очередь Главкон;
τὰ ἐν τῷ σώματι διαδεχόμενα μέρη ταῖς ἐργασίαις Аристотель (384-322 до н.э.) — функционально замещающие друг друга части организма (физиол. викарные элементы)

2) смещать, заменять
Пр.:(τὸν ὕπατον Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)Морфологичский анализ слова διαδεχομένους,:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: διαδέχομαι


Перевод: to succeed


Открыть окно