ἀποφθεγγομένους

- возвещающих

Лексема: ἀποφθέγγομαι


Номер Стронга: 669


Определения: 669, ἀποφΘέγγομαι
(про)возглашать, громогласно объявлять, возвещать; LXX: 05012 (נבא‎).


Словарь Дворецкого:

669: ἀποφΘέγγομαι

ἀπο-φθέγγομαι
1) громогласно объявлять, провозглашать Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)
2) возвещать, изрекать
Пр.:(χρησμόν Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
3) звучать в ответ
Пр.:σαθρὸν ἀ. Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — издавать надтреснутый звукМорфологичский анализ слова ἀποφθεγγομένους:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀποφθέγγομαι


Перевод: to pronounce


Открыть окно