ἄροτρον

- плуг

Лексема: ἄροτρον


Номер Стронга: 723


Определения: 723, ἄροτρον
плуг.


Словарь Дворецкого:

723: ἄροτρον

ἄροτρον (ᾰ) τό тж. pl. соха, плуг Гомер (X-IX вв. до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), etc.Морфологичский анализ слова ἄροτρον:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἄροτρον


Перевод: a plow


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно