δεσμωτήριον

- тюрьму

Лексема: δεσμωτήριον


Номер Стронга: 1201


Определения: 1201, δεσμωτήριον
темница, тюрьма.


Словарь Дворецкого:

1201: δεσμωτήριον

δεσμωτήριον τό темница, тюрьма Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова δεσμωτήριον:


Часть речи: Существительное


Лексема: δεσμωτήριον


Перевод: a prison


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно