ἀρχιδεσμοφύλακος,

- главным стражем,

Лексема: ἀρχιδεσμοφύλαξ


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀρχιδεσμοφύλακος,:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀρχιδεσμοφύλαξ


Перевод: a ruling jailer


Открыть окно