ἀναβολῆς

- накидки

Лексема: ἀναβολή


Номер Стронга: 311


Определения: 311, ἀναβολή
отлагательство, отсрочка, замедление, задержка, промедление.


Словарь Дворецкого:

311: ἀναβολή

ἀνα-βολή
поэт. тж. ἀμβολή, дор. ἀμβολά
1) насыпь, вал Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.
2) восхождение, подъем
Пр.:(τῶν Ἄλπεων и πρὸς τὰς Ἄλπεις Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
τέν ἀναβολέν ποιεῖσύαι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — совершать восхождение, подниматься

3) путь восхождения, дорога вверх, подъем
Пр.:(αἱ εἰς τὸ ὄρος ἀναβολαί Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
4) накидка, плащ Платон (427-347 до н.э.)
Пр.:κόσμιος τέν ἀναβολήν Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — изящно одетый
5) (музыкальное) вступление Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
6) откладывание, отсрочка, задержка
Пр.:ἀναβολέν ποιεῖν Платон (427-347 до н.э.) и ποιεῖσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Менандр (342-290 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), тж. ἐς ἀναβολὰς ποιεῖσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) или πράττειν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — откладывать, задерживать, медлить;
οὐκ εἰς (ἐς) ἀναβολάς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.) — без промедления

7) выскакивание
Пр.:( ὑπέρζεσίς ἐστιν ἀ. τῶν πομφολύγων Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀναβολῆς:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἀναβολή


Перевод: delay


Открыть окно