ἀναφωνοῦντες

- звучащими

Лексема: ἀναφωνέω


Номер Стронга: 400


Определения: 400, ἀναφωνέω
восклицать, кричать.


Словарь Дворецкого:

400: ἀναφωνέω

ἀνα-φωνέω
1) издавать крики, кричать, восклицать Полибий (ок. 200-120 до н.э.)
2) провозглашать
Пр.:(τινα βασιλέα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
οἱ ἀναπεφωνηκότες Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — глашатаи

3) декламировать Аристотель (384-322 до н.э.)
Пр.:τὰ ἀναπεφωνημένα Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — декламацииМорфологичский анализ слова ἀναφωνοῦντες:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀναφωνέω


Перевод: to call out


Открыть окно