Δεδικαίωται

- Оправдана

Лексема: δικαιόω


Номер Стронга: 1344


Определения: 1344, δικαιόω
1. оправдывать, считать праведным, объявлять праведным, провозглашать праведным, признавать праведным, признавать законным, признавать справедливым;
2. творить праведность, поступать праведно; LXX: 06663 (צדק‎).


Словарь Дворецкого:

1344: δικαιόω

δῐκαιόω ион. δῐκαιέω (fut. δικαιώσω и δικαιώσομαι)
1) оценивать по достоинству
Пр.:κακοῦ χαλκοῦ τρόπον δικαιωθείς Эсхил (525/4-456 до н.э.) — оцененный по достоинству как плохой медяк (о преступнике)
2) считать правильным, признавать справедливым, законным, нужным
Пр.:ἁγὼ (= ἃ ἐγὼ) δικαιῶν μέ παρ΄ ἀγγέλων ἄλλων ἀκούειν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — считая нужным услышать об этом не через посторонних вестников;
δικαιῶ σημαίνειν σοι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — считаю своим долгом поставить тебя в известность;
τι ἂν αὐτὸς ἕληται καὴ δικαιοῖ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — то, что ему заблагорассудится выбрать;
δικαιοῦντες μέ ἀφαιρεθῆναι τέν πόλιν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — считая невозможным для себя лишиться родины

3) соглашаться
Пр.:τοιούτῳ τρόπῳ προσηγάγετο τοὺς Αἰγυπτίους, ὥστε δικαιοῦν δουλεύειν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — (Амасий) так расположил к себе египтян, что они согласились служить (ему)
4) вершить суд, воздавать по заслугам
Пр.:(ἀδικεῖσθαι καὴ δικαιοῦσθαι Аристотель (384-322 до н.э.))
5) осуждать, присуждать к наказанию, карать
Пр.:(ἑκάστου ἀδικήματος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); med. τινα Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
6) требовать, желать
Пр.:ἠνάγκασεν ἐμμεῖναι πάντας, οἶς ἐδικαίωσε Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — он заставил всех согласиться на то, чего требовал (персидский царь)
7) оправдывать, одобрять
Пр.:(οἱ ποιηταὴ νόμου δικαιωθήσονται Новый Завет)Морфологичский анализ слова Δεδικαίωται:


Часть речи: Глагол


Лексема: δικαιόω


Перевод: I make righteous, defend the cause of, justify


Лицо: 3-е склонение


Время: Перфект


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно