δακτύλιόν

- Перстень

Лексема: δακτύλιος


Номер Стронга: 1146


Определения: 1146, δακτύλιος
перстень, кольцо.


Словарь Дворецкого:

1146: δακτύλιος

δακτύλιος (ῠ)
1) кольцо, перстень Сапфо (род. ок. 612 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:δακτυλίου σφραγίς Аристотель (384-322 до н.э.) — печать на перстне
2) анат. задний проход Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)Морфологичский анализ слова δακτύλιόν:


Часть речи: Существительное


Лексема: δακτύλιος


Перевод: a finger-ring


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно