γάμβρευσαι

- возьми в жену

Лексема: γαμβρεύω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова γάμβρευσαι:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: γαμβρεύω


Перевод: to marry (med.)


Открыть окно