ᾅδου.

- ад.

Лексема: ᾅδης


Номер Стронга: 86


Определения: 86, Ἅιδης
ад; LXX: 07585 (שְׂאוֹל‎), 01745 (דּוּמָה‎), 04194 (ֶת‎wמָ‎).


Словарь Дворецкого:

86: Ἅιδης

Ἅιδης -ου, эп.-ион. Ἀΐδης -ᾱο и εο, дор. Ἀΐδας -ᾱ = ᾅδης

1) Гадес, Аид (сын Кроноса и Реи, брат Зевса и Посидона, властитель подземного царства); его эпитеты у Гомер (X-IX вв. до н.э.): καταχθόνιος «подземный», ἀναξ ἐνέρων и ἐνέροισιν ἀνάσσων «властелин обитателей подземного царства», πελώριος «чудовищный», στυγερός «страшный», πυλάρτης «хранитель (подземных) врат», κρατερός и ἴφθιμος «могущественный», κλυτόπωλος «обладатель замечательных коней», κυανοχαίτης «темногривый»; εἰν Ἀΐδαο и εἰν Ἄϊδος Гомер (X-IX вв. до н.э.) или ἐν Ἅιδου (sc. δόμοις) Софокл (ок. 496-406 до н.э.) в царстве Аида;
2) царство Аида, подземное царство Гомер (X-IX вв. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190);
3) ад Новый Завет;
4) кончина, смерть Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.): ᾅδης πόντιος Эсхил (525/4-456 до н.э.) смерть в море; ταχὺς ᾅδης Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) скорая смерть;
5) могила Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.): τειχίζειν ᾅδην Палатинская антология — сборник разных авторов и разных эпох устраивать могилу.Морфологичский анализ слова ᾅδου.:


Часть речи: Существительное


Лексема: ᾅδης


Перевод: Hades


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно